گواهی اصالت محصول

گواهی تائید اصالت محصول

شما احتمالاً از طریق اسکن بارکد QR تعبیه شده در تابلوهای صدانما به این صفحه دسترسی پیدا کرده اید. بدین وسیله اصالت تابلو شما موردقبول بوده و تایید می شود.