پرداخت سفارش

سفارش شما ثبت اولیه شد.

پرداخت کارت به کارت صدانما

برای نهایی کردن سفارش خود این موارد را ارسال کنید:

  • کد سفارش(مثال:#۱۳۱۷۸)
  • فیش واریزی (عکس یا اسکرین شات)
  • فایل صدا یا عکس (در صورت لزوم)

۶۱۰۴-۳۳۷۵-۹۸۵۸-۵۰۶۳
علی اسعدی – بانک ملت

دریافت کد سفارش

جزئیات سفارش شما