تضمین رضایت

ضمانت بازگشت وجه

صدانما جهت تضمین رضایت و حداکثرسازی اعتماد مشتریان محترم در مواقعی بازگشت وجه دریافت شده از مشتری را ضمانت می دهد. این شرایط به شرح ذیل است:

ضمانت بازگشت وجه

ما آنلاین هستیم!

سفارش از طریق واتسپ

سفارش می پذیریم

پشتیبانی صدانما

ما آنلاین هستیم!

از طریق واتسپ ثبت سفارش کنید.

پشتیبانی صدانما

سفارش می پذیریم.